Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

Gjuha Shqipe 1

€15.76 Ex VAT
€18.91 Inc VAT

Next book
Tabela e Përmbajtjes


Kapitulli I

Njohuri të Përgjithshme për Gjuhën

1.1 Gjuha e Folur 7
1.1.1 Tingujt bazë të shqipes 7
1.1.2 Rrokjet 7
1.1.3 Theksi dhe intonacioni 8
1.2 Gjuha e Shkruar 9
1.2.1 Alfabeti i shqipes 9
1.2.2 Nga fonemat te shkronjat 9

Kapitulli II

Përbërësit e Fjalisë dhe të Fjalës

2.1 Fjalia e Thjeshtë dhe Përbërësit e Fjalisë së Thjeshtë 11
2.1.1 Fjalia e thjeshtë 11
2.1.2 Përbërësit e fjalisë së thjeshtë 11
2.2 Kryefjala 14
2.2.1 Kryefjala përcakton numrin dhe vetën e foljes 14
2.2.2 Vendi i kryefjalës 14
2.2.3 Zëvendësimi i kryefjalës dhe pyetja së cilës i përgjigjet 14
2.3 Kundrinori 15
2.3.1 Kundrinori i drejtë 15
2.3.2 Kundrinori i zhdrejtë 17
2.4 Kallëzuesori 20
2.4.1 Kallëzuesori i kryefjalës 20
2.5 Rrethanori 23
2.6 Fjala dhe Përbërësit e Saj 25
2.6.1 Fjalët e thjeshta dhe fjalët jo të thjeshta 25
2.7 Fjalët e Prejardhura 27
2.7.1 Familja e fjalëve 27
2.7.2 Fjalët e prejardhura. Parashtesat dhe prapashtesat 28
2.8 Parashtesat dhe Prapashtesat 29
2.8.1 Parashtesat 29
2.8.2 Prapashtesat 30

Kapitulli III

Veçoritë e Grupit Emëror dhe Përcaktuesit e Emrit

3.1 Emri dhe Veçoritë e Tij Gramatikore 33
3.1.1 Klasifikimi i emrave 34
3.1.2 Disa përcaktues të emrit 35
3.2 Trajta dhe Gjinia e Emrit 36
3.2.1 Trajtat e emrit 36
3.2.2 Gjinia e emrit 37
3.3 Numri i Emrit 39
3.4 Lakimi i Emrit 41
3.4.1 Ndarja e emrave në lakime 42
3.5 Përcaktuesit e Emrit 46
3.5.1 Përemri pronor 46
3.5.2 Përemri Dëftor 48
3.6 Mbiemri 49
3.6.1 Roli i mbiemrit 50
3.6.2 Format e mbiemrit 50
3.6.3 Gjinia dhe numri i mbiemrit 51
3.7 Funksionet e Mbiemrit dhe Përshtatja e Tij 52
3.7.1 Funksionet e mbiemrit 52
3.7.2 Përshtatja e mbiemrit 54
3.8 Emri si Përcaktor dhe si Ndajshtim 55
3.8.1 Emri si përcaktor i një emri bërthamë 55
3.8.2 Emri si përcaktor i një mbiemri bërthamë 57
3.8.3 Emri si ndajshtim i një emri bërthamë 57

Kapitulli IV

Përcaktuesit e Emrit. Fjala dhe Përbërësit e Saj

4.1 Përemrat Vetorë 61
4.1.1 Roli i përemrave vetorë 61
4.1.2 Gjinia, veta, numri i përemrave vetorë 61
4.1.3 Lakimi i përemrave vetorë 62
4.1.4 Trajtat e shkurtra të përemrit vetor 63
4.1.5 Funksionet e përemrit vetor dhe vendi i tyre 65
4.2 Përemra të Tjerë 66
4.2.1 Përemrat pyetës: kush?, cili?, ç’?, çfarë? 66
4.2.2 Përemrat lidhorë: që, i cili 68
4.3 Fjalët e Përbëra 72
4.3.1 Fjalët e prejardhura dhe fjalët e përbëra 72
4.3.2 Formimi i fjalëve të përbëra 72
4.4 Fusha Leksikore 74
4.4.1 Nga familjet e fjalëve te fushat leksikore 74
4.5 Kuptimi i Parë dhe Kuptimi i Figurshëm i Fjalëve 76
4.5.1 Një fjalë, shumë kuptime 76

Kapitulli V

Folja. Fjala dhe Struktura e Saj Kuptimore

5.1 Folja dhe Tipat e Zgjedhimit 78
5.1.1 Tema dhe mbaresa te foljet që mbarojnë me –j 78
5.1.2 Tri grupet e zgjedhimit të foljeve 81
5.2 Foljet Kalimtare dhe Foljet Jokalimtare 82
5.2.1 Foljet kalimtare të drejta dhe foljet kalimtare të zhdrejta 82
5.2.2 Foljet jokalimtare 82
5.2.3 Disa folje përdoren herë si kalimtare, herë si jokalimtare 83
5.3 Format Veprore dhe Format Joveprore të Foljes 83
5.4 Mënyrat e Foljes 87
5.5 Përdorimi i Kohëve të Mënyrës Dëftore 90
5.5.1 Koha e tashme 91
5.5.2 Koha e shkuar 92
5.5.3 Koha e ardhme 93
5.6 Mënyrat e Tjera të Foljes 93
5.6.1 Mënyra lidhore 93
5.6.2 Mënyra habitore 95
5.6.3 Mënyra kushtore 96
5.6.4 Mënyra dëshirore 96
5.6.5 Mënyra urdhërore 97
5.7 Sinonimet dhe Antonimet 98
5.7.1 Një fjalë mund të ketë një ose më shumë kuptime. 98
5.7.2 Fjalë të ndryshme mund të kenë të njëjtin kuptim (sinonimet). 99
5.7.3 Fjalë të ndryshme mund të kenë kuptim të kundërt (antonimet) 99
5.8 Shprehjet Frazeologjike 100
5.8.1 Përdorimet e fjalëve 100
5.8.2 Përdorimet e ngurosura 100
5.9 Fjalët e Huaja 102
5.9.1 Gjuha shqipe dhe fjalët e huaja 102
5.9.2 Fjalët e huaja sipas burimit 103

Kapitulli VI

Tipat dhe Strukturat e Fjalive

6.1 Llojet e Fjalive. Fjalia Pyetëse 104
6.1.1 Llojet e fjalive pyetëse 104
6.1.2 Fjalitë pyetëse thirrmore 107
6.2 Fjalia Mohore 108
6.2.1 Llojet e mohimit 108
6.2.2 Mohimi i pjesshëm 110
6.3 Fjalia Nxitëse 111
6.3.1 Roli i fjalisë nxitëse 112
6.3.2 Shkallët e nxitjes 112
6.3.3 Ndërtimi i fjalisë nxitëse 113
6.4 Rendi i Fjalëve në Fjali 114
6.4.1 Rendi i zakonshëm i përbërësve të fjalisë 114
6.4.2 Ndryshimi i rendit të zakonshëm të përbërësve të fjalisë 116
6.5 Fjalia e Përbërë 117
6.5.1 Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë 117
6.6 Llojet dhe funksionet e pjesëve të nënrenditura 120
6.7 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Përcaktore 123
6.8 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur ftilluese 126
6.9 Fjalia e Përbërë me një Pjesë të Nënrenditur Rrethanore 127
6.9.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur vendore 127
6.10 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Kohore 130
6.11 Fjali të Tjera të Përbëra me Pjesë të Nënrenditur Rrethanore 133
6.11.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur shkakore 133
6.11.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur qëllimore 134
6.11.3 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur mënyrore 135
6.11.4 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur sasiore 136


Next book
The books are provided in electronic Adobe Acrobat (PDF) format. Once the payment is received, the book will be sent via email. Acrobat Reader is necessary to access the book and it can be downloaded from www.adobe.com.
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company