Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

Gjuha Shqipe 2

€15.76 Ex VAT
€18.91 Inc VATPrevious book | Next book

Tabela e Përmbajtjes


Kapitulli I

Gjuha Shqipe dhe Format e saj

1.1 Klasat e Fjalëve 6
1.1.1 Fjalët e ndryshueshme 6
1.1.2 Fjalët e pandryshueshme 7
1.2 Shndërrimet në Fjalinë e Thjeshtë 8
1.2.1 Shndërrime të grupit emëror 8
1.2.2 Shndërrime të fjalisë së thjeshtë 9
1.3 Tipat e Fjalive 11
1.3.1 Fjalia dëftore pohore dhe mohore 11
1.3.2 Fjalia dëshirore pohore dhe mohore 12
1.3.3 Fjalia nxitëse pohore dhe mohore 13
1.3.4 Fjalia pyetëse tërësore dhe e pjesshme 13
1.4 Fjalët e Prejardhura e të Përbëra 15
1.4.1 Fjalët e prejardhura 15
1.4.2 Fjalët e përbëra 15
1.4.3 Fjalët e përngjitura 16
1.4.4 Familjet e fjalëve 16
1.5 Homonimet 17

Kapitulli II

Funksionet Gramatikore, Rrethanorët dhe Fjalitë

2.1 Funksionet Gramatikore 20
2.1.1 Funksionet e fjalëve dhe të grupeve të fjalëve brendapërbrenda grupit emëror 21
2.1.2 Funksionet e fjalëve dhe të grupit të fjalëve në fjali 21
2.2 Rrethanorët e Kohës dhe të Vendit 24
2.2.1 Shprehja e rrethanës së kohës në fjalinë e thjeshtë 24
2.2.2 Shprehja e rrethanës së vendit në fjalinë e thjeshtë 25
2.3 Rrethanorët e Shkakut dhe të Qëllimit 26
2.3.1 Vepruesi dhe shkaku 26
2.3.2 Shprehja e rrethanës së shkakut në fjalinë e thjeshtë (pyetja: pse?) 27
2.3.3 Shprehja e rrethanës së qëllimit në fjalinë e thjeshtë (pyetja: përse? me ç'qëllim?) 27
2.4 Rrethanorët e Mënyrës dhe të Sasisë 28
2.4.1 Shprehja e mënyrës në fjalinë e thjeshtë (Pyetja: Si?) 28
2.4.2 Shprehja e sasisë në fjalinë e thjeshtë (pyetja: sa?) 29
2.5 Fjalitë pa Folje 30
2.5.1 Fjalitë dëftore pa folje 30
2.5.2 Fjalitë pyetëse pa folje 31
2.5.3 Fjalitë nxitëse pa folje 31
2.6 Fjalitë Vetëm me një Gjymtyrë Kryesore të Shprehur me Folje 32
2.6.1 Fjalitë vetore 33
2.6.2 Fjalitë Pavetore 35

Kapitulli III

Grupi Emëror

3.1 Gjinia dhe Numri i Emrit 36
3.1.1 Gjinia e emrit 36
3.1.2 Numri i emrit 37
3.2 Përcaktuesit e Emrit 38
3.2.1 Mbiemri 38
3.2.2 Emri 38
3.2.3 Përemri 39
3.3 Shkallët e Mbiemrit dhe të Ndajfoljes 41
3.3.1 Shkallët e mbiemrit 41
3.3.2 Shkallët e ndajfoljes 42
3.4 Përemrat. Përemrat Vetorë dhe Trajtat e Shkurtra 42
3.4.1 Përemrat 42
3.4.2 Llojet e përemrave 43
3.4.3 Funksioni i përemrave 43
3.4.4 Trajtat e shkurtra të përemrave vetorë 45
3.5 Përemrat Lidhorë 48
3.5.1 Roli i përemrave lidhorë 48
3.5.2 Funksionet e përemrave lidhorë 48
3.5.3 Format dhe përdorimi i tyre 49
3.6 Përemrat Dëftorë dhe Përemrat Pronorë 50
3.6.1 Përemrat dëftorë 50
3.6.2 Përemrat Pronorë 52
3.7 Përemrat Pyetës dhe Përemrat e Pacaktuar 56
3.7.1 Përemrat pyetës 56
3.7.2 Përemrat e pacaktuar 58

Kapitulli IV

Folja

4.1 Klasifikimi i Foljeve në Zgjedhime 61
4.1.1 Foljet e parregullta 62
4.2 Format Veprore dhe Joveprore të Foljeve 64
4.2.1 Foljet pavetore 66
4.3 Mënyra Dëftore 67
4.4 Mënyra Lidhore dhe Mënyra Kushtore 71
4.4.1 Mënyra lidhore 71
4.4.2 Mënyra kushtore 73
4.5 Mënyra Habitore, Mënyra Dëshirore dhe Mënyra Urdhërore 74
4.5.1 Mënyra habitore 74
4.5.2 Mënyra dëshirore 75
4.5.3 Mënyra urdhërore 76
4.6 Pjesorja, Përcjellorja dhe Paskajorja 78
4.6.1 Pjesorja 78
4.6.2 Përcjellorja 79
4.6.3 Paskajorja 79

Kapitulli V

Struktura e Fjalisë së Përbërë

5.1 Fjalia e Përbërë 81
5.1.1 Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë 81
5.1.2 Fjalia e përbërë me bashkërenditje dhe fjalia e përbërë me nënrenditje 81
5.1.3 Llojet e fjalive të përbëra me bashkërenditje 82
5.2 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Përcaktore dhe Ftilluese 84
5.2.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur përcaktore 84
5.2.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur ftilluese 86
5.3. Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Vendore dhe Kohore 87
5.3.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur vendore 87
5.3.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kohore 89
5.4 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Shkakore, Qëllimore dhe Kushtore 91
5.4.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur shkakore 91
5.4.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur qëllimore 92
5.4.3 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kushtore 93
5.5 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Mënyrore, Krahasore dhe Sasiore 95
5.5.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur mënyrore 95
5.5.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur krahasore 96
5.5.3 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur sasiore 98
5.6 Fjalia e Përbërë me Pjesë të Nënrenditur Rrjedhimore dhe Lejore 99
5.6.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrjedhimore 99
5.6.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur lejore 100


Next book
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company