Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

Gjuha Shqipe 3

€15.76 Ex VAT
€18.91 Inc VATPrevious book | Next book

Tabela e Përmbajtjes


Kapitulli I

Gjuha e Folur dhe Gjuha e Shkruar

1.1 Zanoret dhe Bashkëtingëlloret 6
1.1.1 Fonemat e gjuhës letrare shqipe 6
1.1.2 Sistemi grafik i gjuhës shqipe 7
1.1.3 Disa rregulla për drejtshkrimin dhe drejtshqiptimin e zanoreve dhe të bashkëtingëlloreve 8
1.2 Rrokja, Theksi, Intonacioni 10
1.2.1 Rrokja 10
1.2.2 Pushimet 11
1.2.3 Theksi 11
1.2.4. Intonacioni 12
1.3 Pikësimi 13
1.3.1 Shenjat që përdoren në fund të fjalisë 14
1.3.2 Shenjat që përdoren brenda fjalisë 15
1.3.3 Thonjëzat dhe vizat 16
1.4 Fjalët e Huazuara 16
1.4.1 Gjuha shqipe dhe pasurimi i fjalorit të saj 16
1.4.2 Huazimi i fjalëve nga gjuhë të huaja 17
1.4.3 Format e ndryshme të huazimit 17
1.4.4 Koha dhe vendi i huazimit 18

Kapitulli II

Funksionet Gramatikore që Lidhen me Foljen dhe Emrin

2.1 Kryefjala dhe Kallëzuesori i Kryefjalës 20
2.1.1 Kryefjala 20
2.1.2 Kallëzuesori i kryefjalës 22
2.2 Kundrinori i Drejtë dhe Kundrinori i Zhdrejtë 24
2.2.1 Kundrinori i drejtë 24
2.2.2 Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë / pa parafjalë 26
2.2.3 Foljet kalimtare dhe jokalimtare 28
2.3 Rrethanori 30
2.3.1 Kundrinori dhe rrethanori 30
2.3.2 Ndërtimi i rrethanorit 31
2.3.3 Cili mund të kryejë funksionin e rrethanorit 32
2.4 Përcaktori i Shprehur me Mbiemër / Përemër / Numëror 33
2.5 Përcaktori i Shprehur me Emër 36
2.6 Ndajshtimi 39
2.6.1 Ç’është ndajshtimi? 39
2.6.2 Llojet e ndajshtimit 39

Kapitulli III

Klasat dhe Kuptimet e Fjalëve

3.1 Emri 42
3.1.1 Karakteristika të përgjithshme 42
3.1.2 Klasifikimi kuptimor i emrave të përgjithshëm 43
3.2 Gjinia dhe Numri i Emrave dhe Mbiemrave 43
3.2.1 Gjinia 43
3.2.2 Numri 44
3.3 Përemri Vetor 45
3.3.1 Përemri vetor tregon vetën 45
3.3.2 Format e përemrit vetor sipas numrit, gjinisë dhe funksionit 45
3.3.3 Trajtat e shkurtra të përemrit vetor 47
3.3.4 Vendi i trajtave të shkurtra në fjali 48
3.4 Përemri Dëftor dhe Përemri Pronor 50
3.4.1 Përemri dëftor 50
3.4.2 Përemri pronor 52
3.5 Përemri Pyetës dhe Përemri i Pacaktuar 54
3.5.1 Përemri pyetës 54
3.5.2 Përemri i pacaktuar 55
3.6 Përemri Lidhor 56
3.7 Numërori 59
3.8 Sinonimet 60
3.9 Antonimet 62
3.9.1 Kundërshti të natyrshme 63
3.9.2 Llojet e ndryshme të sinonimeve 63
3.9.3 Antonimet leksikore dhe antonimet gramatikore 64
3.9.4 Lidhjet ndërmjet “të kundërtave” 64
3.9.5 Vlerat e përdorimit të antonimeve 65

Kapitulli IV

Klasat dhe Kuptimet e Fjalëve: Folja

4.1 Zgjedhimi i Foljes 66
4.1.1 Karakteristikat e përgjithshme të foljes 66
4.1.2 Tema, rrënja dhe mbaresat 67
4.1.3 Kohët e thjeshta dhe kohët e përbëra 68
4.1.4 Tri grupet e zgjedhimit të foljeve 68
4.2 Format Veprore dhe Joveprore të Foljes 70
4.2.1 Forma veprore 70
4.2.2 Forma joveprore 71
4.2.3 Shndërrimi i fjalisë veprore në fjali joveprore 72
4.3 Kohët e Foljes 74
4.3.1 E tashmja 74
4.3.2 E shkuara 75
4.3.3 E ardhmja 77
4.4 Mënyrat e Foljes 78
4.4.1 Mënyra dëftore 79
4.4.2 Mënyra habitore 80
4.4.3 Mënyra lidhore 81
4.4.4 Mënyra kushtore 83
4.4.5 Mënyra dëshirore 83
4.4.6 Mënyra urdhërore 84
4.5 Format e Pashtjelluara të Foljes 86
4.5.1 Pjesorja 86
4.5.2 Forma e pashtjelluar mohore 87
4.5.3 Përcjellorja 88
4.5.4 Paskajorja 89
4.6 Metafora dhe Metonimia 91
4.6.1 Metafora 91
4.6.2 Metonimia 92
4.6.3 Kuptimet dhe vlerat e gjuhës së figurshme 93

Kapitulli V

Klasat e Fjalëve dhe Llojet e Fjalive

5.1 Fjalët e Pandryshueshme dhe Roli i Tyre 95
5.1.1 Ndajfoljet 95
5.1.2 Parafjalët 97
5.1.3 Lidhëzat 98
5.2 Fjalia e Përbërë 101
5.2.1 Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë 101
5.2.2 Llojet e pjesëve në fjalinë e përbërë 101
5.2.3 Fjalitë e përbëra me bashkërenditje 102
5.2.4 Fjalitë e përbëra me nënrenditje 103
5.2.5 Fjalitë e përbëra pa lidhëza e fjalë lidhëse 104
5.3 Fjalitë e Përbëra me Pjesë të Nënrenditur Përcaktore / Ftilluese 106
5.3.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur përcaktore 106
5.3.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur ftilluese 108
5.4 Fjalitë e Përbëra me Pjesë të Nënrenditur Kohore / Vendore 110
5.4.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kohore 110
5.4.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur vendore 112
5.5 Fjalitë e Përbëra me Pjesë të Nënrenditur Shkakore / Rrjedhimore / Sasiore 114
5.5.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur shkakore 115
5.5.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur rrjedhimore 116
5.5.3 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur sasiore 116
5.6 Fjalitë e Përbëra me Pjesë të Nënrenditura Mënyrore / Krahasore 117
5.6.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur mënyrore 117
5.6.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur krahasore 118
5.7 Fjalitë e Përbëra me Pjesë të Nënrenditur Qëllimore / Kushtore / Lejore 120
5.7.1 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur qëllimore 120
5.7.2 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur kushtore 121
5.7.3 Fjalia e përbërë me pjesë të nënrenditur lejore 122
5.8 Fjalia e Përbërë me më Shumë se Dy Pjesë 123Next book
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company