Welcome to
  LoginServices | About Albania | Career | Translation Articles | Contact Us
Bullet  Home

Bullet  Services

Bullet  About Albania

Bullet  Resources

Bullet  FAQ

Bullet  Contact Us

A collection of Albanian Grammar e-books


 

Gjuha Shqipe 4

€15.76 Ex VAT
€18.91 Inc VATPrevious book

Tabela e Përmbajtjes


Kapitulli I

Drejtshkrim

1.1 Probleme të Drejtshkrimit të Zanoreve dhe të Bashkëtingëlloreve 5
1.1.1 Disa rregulla për drejtshkrimin e zanoreve 5
1.1.2 Disa rregulla për drejtshkrimin e bashkëtingëlloreve 6
1.2 Probleme të Drejtshkrimit të Emrave e të Mbiemrave 8
1.2.1 Disa probleme drejtshkrimore të shumësit të emrave dhe të mbiemrave 8
1.2.2 Përshtatja e mbiemrit me emrin 9
1.2.3 Drejtshkrimi i nyjës së përparme 9
1.2.4 Drejtshkrimi i disa fjalëve të prejardhura e të përbëra 9
1.3 Përdorimi i Shkronjave të Mëdha dhe Shkrimi i Datave 11
1.3.1 Përdorimi i shkronjave të mëdha 11
1.3.2 Shkrimi i datave 12

Kapitulli II

Struktura e Fjalisë dhe e Grupit Emëror

2.1 Struktura e Grupit Emëror dhe Funksionet Brenda Tij 14
2.1.1 Struktura e grupit emëror 14
2.1.2 Funksionet brenda grupit emëror 15
2.2 Struktura Themelore e Fjalisë 17
2.2.1 Grupi emëror kryefjalë dhe grupi foljor 17
2.2.2 Kryefjala 18
2.2.3 Grupi foljor 19
2.3 Rrethanorët 21
2.3.1 Karakteristikat e përgjithshme të rrethanorëve 21
2.3.2 Rrethanori i vendit 22
2.3.3 Rrethanori i mënyrës 23
2.4 Gjymtyrët Homogjene të Fjalisë 24
2.4.1 Gjymtyrët homogjene sipas funksionit 25
2.4.2 Përdorimi i presjes te gjymtyrët homogjene 27

Kapitulli III

Grupi Emëror dhe Përemri Vetor

3.1 Përcaktuesit e Emrit 28
3.1.1 Emri si përcaktues i një emri 28
3.1.2 Përemri si përcaktues i një emri 29
3.1.3 Numërori si përcaktues i një emri 30
3.2 Mbiemri si Karakterizues i Emrit 31
3.2.1 Karakterizimi i emrit 31
3.2.2 Mbiemri si karakterizues i emrit 31
3.2.3 Shkallët e mbiemrit 32
3.3 Përemrat Vetorë dhe Trajtat e Shkurtra 33
3.3.1 Përemri vetor. Probleme të përdorimit 34
3.3.2 Vendi që zë në fjali përemri vetor 36

Kapitulli IV

Format e Foljes dhe Përdorimi i Tyre

4.1 Format Veprore dhe Joveprore të Foljes 38
4.1.1 Format veprore dhe joveprore të foljes 39
4.1.2 Foljet njëvetore dhe foljet pavetore 40
4.2 Kohët e Mënyrës Dëftore 42
4.2.1 E tashmja e dëftores 43
4.2.2 Kohët e së shkuarës të mënyrës dëftore 44
4.3 E Ardhmja e Dëftores dhe Kushtorja 47
4.4 Mënyra Lidhore 52
4.4.1 Format e mënyrës lidhore 52
4.4.2 Përdorimi i mënyrës lidhore 53
4.5 Foljet Ndihmëse dhe Foljet Gjysmëndihmëse 55

Kapitulli V

Tipat e Fjalisë dhe Strukturat e Tyre

5.1 Tipat e Fjalive 58
5.1.1 Fjalia dëftore 59
5.1.2 Fjalia pyetëse 59
5.1.3 Fjalia nxitëse 60
5.1.4 Fjalia dëshirore 61
5.1.5 Fjalia thirrmore 61
5.1.6 Fjalia mohore 62
5.2 Rendi i Fjalëve në Fjali 64
5.2.1 Rendi normal i përbërësve të fjalisë 64
5.2.2 Theksimi, nxjerrja në pah e një përbërësi të fjalisë 64
5.3 Fjalia Pa Folje 65
5.3.1 Ndërtimi i fjalive pa folje 66
5.3.2 Tipat e ndryshëm të fjalive pa folje 67
5.3.3 Përdorimi i fjalisë pa folje 67

Kapitulli VI

Tipat e Fjalisë dhe Strukturat e Tyre (Vazhdim)

6.1 Fjalia e Thjeshtë dhe Fjalia e Përbërë 69
6.1.1 Fjalia e thjeshtë dhe fjalia e përbërë 69
6.1.2 Fjalitë e përbëra pa lidhëza a fjalë lidhëse 70
6.1.3 Fjalia e përbërë me bashkërenditje 70
6.2 Shprehja e Kohës 71
6.2.1 Shprehja e kohës në fjalinë e thjeshtë ose në një pjesë të fjalisë së përbërë 72
6.2.2 Shprehja e kohës në fjalinë e përbërë me nënrenditje 73
6.2.3 Shprehja e kohës në fjalinë e përbërë pa lidhëza dhe në fjalinë e përbërë me bashkërenditje 74
6.3 Shprehja e Qëllimit, Shkakut dhe Pasojës 75
6.3.1 Shprehja e qëllimit 75
6.3.2 Shprehja e shkakut 76
6.3.3 Shprehja e pasojës 77
6.4 Hipoteza dhe Shprehja e Kushtit 78
6.4.1 Marrëdhënia e kushtit në një fjali të thjeshtë 79
6.4.2 Marrëdhënia e kushtit në një fjali të përbërë me nënrenditje 79
6.4.3 Marrëdhënia e kushtit në një fjali të përbërë me pjesë të bashkuara pa lidhëza: 80
6.4.4 Marrëdhënia e kushtit në fjalinë e përbërë me bashkërenditje 80
6.5 Shprehja e Kundërshtimit dhe e Lejimit 80
6.5.1 Kundërshtimi dhe lejimi në fjalinë e thjeshtë 81
6.5.2 Kundërshtimi dhe lejimi në fjalinë e përbërë 81
6.6 Fjalia e Përbërë me më Shumë se Dy Pjesë 83
6.6.1 Fjalia e përbërë me më shumë se dy pjesë të bashkërenditura (me lidhëza dhe pa lidhëza) 84
6.6.2 Fjalia e përbërë me më shumë se dy pjesë vetëm me nënrenditje 84
6.6.3 Fjalia e përbërë me më shumë se dy pjesë me lidhje të përzier (me bashkërenditje dhe me nënrenditje) 85
6.7 Ligjërata e Drejtë dhe e Zhdrejtë 86
6.7.1 Ligjërata e drejtë 87
6.7.2 Ligjërata e zhdrejtë 88


Previous book
Services | About Albania | Career | Resources | Links | Contact Us
Copyright© 2006-2009. Terms & Conditions, Privacy

Translation, Localization and Interpretation ServicesElia Company